Governors and Heads

Aman Sharma

Aman Sharma

Governor

Nikita Kishore

Nikita Kishore

Governor

Amandeep Singh

Amandeep Singh

Finance Head

Puneet Pansari

Puneet Pansari

Finance Head

Yash Jain

Yash Jain

Analytics Head

Amit Gunjan

Amit Gunjan

Strategy Head

Yogshree Choukse

Yogshree Choukse

Strategy Head


Sub-Heads

Tushar Singla

Tushar Singla

Aditya Parashar

Aditya Parashar

Krishnam Kapoor

Krishnam Kapoor

Shruti Shevya

Shruti Shevya

Vikrant Gupta

Vikrant Gupta

Deepankar Sachdeva

Deepankar Sachdeva

Shreyansh Jain

Shreyansh Jain

Karan Mahajan

Karan Mahajan

Amrit Goswami

Amrit Goswami

Aditya Singhania

Aditya Singhania

Chinmay Singh

Chinmay Singh

Shriyadita Roy

Shriyadita Roy

Shreyash Panat

Shreyash Panat

Tushar

Tushar

Divyam Jain

Divyam Jain

Rishi Singh Parihar

Rishi Singh Parihar

©Copyright 2020 - Business Club, IIT Kharagpur. All rights reserved.